A+ A A-

«Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

 

Επιχειρηματικότητα 360ο [Αναπτυξιακός Νόμος 2022]

 

Στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο » του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 υπάγονται όλα τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με εξαίρεση τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της Aγροδιατροφής, της Μεταποίησης και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων και των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

 

Σκοπός του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο» είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, τα οποία δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες.

 

Χρονοδιάγραμμα Καθεστώτος

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων (1ου κύκλου): 9 Ιανουαρίου 2023

 

Ημερομηνία λήξης υποβολών αιτήσεων (1ου κύκλου): 10 Απριλίου 2023

 

Δικαιούχοι Καθεστώτος Επιχειρηματικότητα 360

 

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 

✔️Εμπορική εταιρεία

 

✔️Συνεταιρισμόι

 

✔️Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

 

✔️Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)

 

✔️Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.)

 

✔️Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

 

✔️Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

 

✔️Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

 

✔️Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

 

– δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού

 

– δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών

 

– δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22.

 

 

 

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

 

Ανάλυση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων (υπό προϋποθέσεις τα αμέσως επόμενα)

 

$1·       Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται από υφιστάμενες επιχειρήσεις ή από επιχειρήσεις που μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα έχουν αποκτήσει μεταποιητική δραστηριότητα.

 

$1·       Επενδυτικά σχέδια αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές

 

$1·       Επενδυτικά σχέδια παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων

 

$1·       Επενδυτικών σχεδίων διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων

 

$1·       Επενδυτικών σχεδίων υπηρεσιών γηπέδου, εφόσον αυτά προβλέπουν την κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και υπηρεσιών κολυμβητηρίου διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς

 

$1·       Επενδυτικών σχεδίων υπηρεσιών μηχανικών πλυντηρίων και σιδερωτηρίου ρούχων, εφόσον η δραστηριότητά τους αφορά σε ποσοστό άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κλπ και φέρουν ελάχιστο προϋπολογισμό ύψους άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ

 

$1·       Επενδυτικών σχεδίων δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και σχεδιών για την παροχή Στέγης υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, εφόσον αυτά φέρουν ελάχιστο προϋπολογισμό ύψους άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ

 

$1·       Επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας, εφόσον αυτά φέρουν ελάχιστο προϋπολογισμό ύψους άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

 

ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

$1·        α. Δημιουργία νέας μονάδας.

 

$1·        β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

 

$1·        γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

 

$1·        δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

✔️Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού

 

✔️Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία του ενεργητικού

 

✔️ Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

✔️ Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ

 

✔️ Δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης

 

✔️ Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

 

✔️ Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,

 

✔️ Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων

 

✔️ Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

 

✔️ Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων

 

✔️ Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης

 

✔️ Δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 

✔️ Δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

Στην περίπτωση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

 

Στην περίπτωση των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια (3.000.000€) ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000€) ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

Οι ενισχύσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν αθροιστικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000€) ευρώ.

 

Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

 

Το ελάχιστο ποσό επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και ορίζεται ως εξής:

 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 1.000.000 ευρώ.

 

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 500.000 ευρώ.

 

Για τις μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 250.000 ευρώ.

 

Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 100.000 ευρώ.

 

Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 50.000 ευρώ.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Έως 70%

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

 

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα, είναι οι κατωτέρω:

 

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

 

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης,

 

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

 

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

 

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

 

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

 

ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν επιπρόσθετα των περιφερειακών ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 6 και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 

 

α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ: και αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης

 

β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων: και επιλέξιμες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται μια επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες επενδύσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογισμό της ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού. Οι εν λόγω δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες μόνον όταν η ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντική ζημία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο δεν έχει διαπιστωθεί ή όταν αυτός δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.


γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων: και επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης.
Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις.
Η ενίσχυση δεν απαλλάσσει έμμεσα τους ρυπαίνοντες από επιβάρυνση που πρέπει να τους επιβάλει η ενωσιακή νομοθεσία ή από επιβάρυνση που θεωρείται συνήθης επιχειρηματική δαπάνη (Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»).

 

δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση: και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων.

 

Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:


δα) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,


δβ) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,


δγ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,


δδ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

 

ε. Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

 

στ. Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.
Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών.

 


Μη Επιλέξιμες δαπάνες

 

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων:

 

α. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν εντάσσονται στις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της περ. δ του άρθρου 7 ή για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της περίπτωση ε του άρθρου 7.

 

β. Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης.

 

γ. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.

 

δ. Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

 

ε. Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.

 

στ. Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4170/2014 (Α' 143), ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχει αποκτηθεί επ' αυτού δικαίωμα επιφανείας για τον σκοπό αυτόν για τόσα έτη όσα ορίζονται στη περ. β του άρθρου 25 περί τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων πλέον τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης.

 

Είδη Ενισχύσεων

 

1. Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις,

 

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,

 

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης

 

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

 

ε. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης.

 

2. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

 

3.Για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής

 

 

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

 

1α. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεωνχορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

1β. Οι εν λόγω εντάσεις προσαυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

1γ. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%.

 

2.

2α.Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. β(ββ) που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

 

2β. για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 9, με την επιφύλαξη του β' εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4, του ιδίου άρθρου, χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. β(ββ) που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

 

 

3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 1 χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

 

3α. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

 

3αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

 

3αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

 

3αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

 

3αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

 

3β. υλοποιούνται:

 

3βα. σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,

 

3ββ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,

 

3γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

 

4α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9.

 

4β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

 

 

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 

Οι εντάσεις των ενισχύσεων και το ύψος των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις είναι:

 

α. Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕη ένταση ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 

β. Για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρωνη ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

 

γ. Για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτωνη ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αυτών.

 

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη μονάδα παραγωγής μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α' της παρ. 3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε. και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ' της παρ. 3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε..Οι ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων του ίδιου του δικαιούχου δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

 

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

 

δ. Για επαγγελματική κατάρτιση η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των επιλέξιμων δαπανών, ως εξής:

 

δα) Κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση,

 

δβ) κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες, εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις.

 

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

 

ε. Για τη συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσειςη ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

 

στ. Για τις επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕη ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων και στο 10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

 

 

Παράβολα

 

1. Κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις (0,001) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

2. Κατά τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις (0,001) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

Ειδικώς κατά τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,5 τοις χιλίοις (0,0005) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

Σε περίπτωση υποβολής νέου αιτήματος ελέγχου της περ. γ'της παρ. 8 του άρθρου 21, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται στο διπλάσιο του ως άνω προβλεπόμενου.

 

3. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της παρ. 1 του άρθρου 22 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,7 τοις χιλίοις (0,0007) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τελευταία τροποποίηση στις

Contact

Διεύθυνση:
Πολυμέρη 101 -  Βόλος Τ.Κ. 38222

Τηλέφωνο: 2421035653

Κινητό: 6947420478

Τηλεομοιοτυπία: 2421035653

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τομείς Δραστηριότητας

- Ιδιωτικές επενδύσεις

- Χρηματοδότηση Δημοσίων οργανισμών

- Προγράμματα Ανέργων

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO, HACCP, AGRO, ECOLABEL, FSC

- Οικονομοτεχνικές μελέτες

  • Αναπτυξιακές μελέτες
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων

Στατιστικά

Εμφανίσεις περιεχομένου118280

Αυτή τη στιγμή είναι 6 επισκέπτες και κανένα μέλος συνδεδεμένοιCopyright © 2013 Aναπτυξιακή. All rights reserved | Κατασκευή Ιστοσελίδας ITBIZ

 
espa