A+ A A-

Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων - ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 18/11/2019 ώρα 15:00.

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας, κυμαίνεται από 50.000,00 € έως 400.000,00 € σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

 

       Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018.

 

      ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Η ενίσχυση δεν δύναται και σε καμία περίπτωση να υπερβεί το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.

 

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις εκσυγχρονισμού νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχους:

 

-Τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.

-Την ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

-Την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης.

- Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται σε10.000.000€ κι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 20.000.000€. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις).

 

Οι φορείς θα προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

 

Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

17/09/2019

Ώρα 13:00.

18/10/2019

Ώρα 15:00

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι πράξεις αφορούν σε ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάδων προτεραιότητας για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης:

 

-Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα,

-Ενέργεια,

-Περιβάλλον,

-Δημιουργικός Τουρισμός,

-Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας,

-Μέταλλα και Δομικά Υλικά,

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α) Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού

Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Επενδυτικές δαπάνες για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης   επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι κτιριακές επενδύσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά :

·      Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης.

 

·      Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

 

·      Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου, που συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό, ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο.

 

·      Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ.

 

Μηχανήματα – εξοπλισμός

Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, πάγιων στοιχείων για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση της επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων και δέχεται αποσβέσεις.

 

Τα μηχανήματα – εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και αμεταχείριστα. Για το λόγο, αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.

 

Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης για τη χρήση του εξοπλισμού.

 

Οι επενδυτικές δαπάνες μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 

-         Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την παραγωγή, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση προϊόντων.

 

-         Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση εργαστηριακού εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής.

 

-         Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας.

 

-         Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών.

 

-         Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων πληροφορικής και δικτυώσεων.

 

Η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σχετικής με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης είναι επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα οχήματα για ίδιες ανάγκες στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλουν στην παρούσα πρόσκληση. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις του τομέα οδικών εμπορευματικών μεταφορών δεν είναι επιλέξιμη η απόκτηση οχήματος, σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013.

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική υπόσταση. Αναφέρονται σε δαπάνες διαφορετικές από τις δαπάνες για καινοτομία.

 

Οι επενδυτικές δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες που σχετίζονται με:

 

-         Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

 

-         Το σχεδιασμό, την πιστοποίηση και τη συσκευασία / ετικέτα των προϊόντων/υπηρεσιών.

 

-         Την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές –στόχους.

 

-         Απόκτηση δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

 

-         Δημιουργία εμπορικού σήματος

 

Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

 

- Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.

 

-  Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. pernamed/concurrentuser, perserver, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν σε:

 

 

 • ανάπτυξηδραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce
 •  αυτοματοποίηση της παραγωγής
 • ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων
 • διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα
 • ανάπτυξηδραστηριοτήτων e- business, e-marketing καιe-commerce
 • σύνδεση σε e-marketplaces
 • ψηφιακές     εφαρμογές     διαδικτυακής     προβολής     (π.χ.    searh     engine                       optimizations, acceleratorsκτλ.)
 • εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
 • Προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, ή πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM,HRMS)
 • διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών.

         -  Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing.

 

Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού. Θα ελέγχονται μέσω του ΠαραρτήματοςΙ.2

 

β)   Συμβουλευτικές υπηρεσίες:

·        Δαπάνες για την υποστήριξη της επιχείρησης στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που αφορούν την προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης ή την επέκτασή της σε νέες αγορές.

 

·        Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα /υπηρεσίες.

 

·        Εκπόνηση μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου - riskanalysis, marketing plan.

 

·    Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) της Πράξης.

 

             ·    Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.

 

γ)   Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις:

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της, υπό τους ακόλουθους όρους:

 

$1-        Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά, είτε στην προώθηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε δεδομένες για την επιχείρηση-εκθέτη αγορές.

 

$1-        Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, μεταφορά υλικών κλπ.) δεν θα υπερβαίνει τις 10.000€/ έκθεση. Θα ελέγχεται μέσω του ΠαραρτήματοςΙ.2.

$1-         Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, μεταφορά υλικών κλπ.) δεν θα υπερβαίνει τις 20.000€/ έκθεση. Θα ελέγχεται μέσω του ΠαραρτήματοςΙ.2.

 

δ)   Ενισχύσεις Καινοτομίας:

Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

 

Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κλπ.) για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραδοτέα. Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Με την απόκτηση των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει την εν λόγω δαπάνη στο Μητρώο παγίων (όπου απαιτείται) κατά τα προβλεπόμενα στην Εθνική φορολογική νομοθεσία.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:

 

.          Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος).

 

.          Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 16 (περίπτωση Ε) της ΥΑΕΚΕΔ.

 

.          Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν (σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τοέργο).

 

ε)   Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στο πλήρες μισθολογικό κόστος, Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού από την 1-1-2019 ή μετέπειτα. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού μετόχων ή/και εταίρων της επιχείρησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ : 15.000 / ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ & ΩΣ 30.000 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.

στ) Λειτουργικές Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης για τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες,κ.α.).

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες, που αφορούν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

 

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, αναλόγως του αντικειμένου, είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τελευταία τροποποίηση στις

Contact

Διεύθυνση:
Πολυμέρη 101 -  Βόλος Τ.Κ. 38222

Τηλέφωνο: 2421035653

Κινητό: 6947420478

Τηλεομοιοτυπία: 2421035653

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τομείς Δραστηριότητας

- Ιδιωτικές επενδύσεις

- Χρηματοδότηση Δημοσίων οργανισμών

- Προγράμματα Ανέργων

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO, HACCP, AGRO, ECOLABEL, FSC

- Οικονομοτεχνικές μελέτες

 • Αναπτυξιακές μελέτες
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων

Στατιστικά

Εμφανίσεις περιεχομένου118282

Αυτή τη στιγμή είναι 4 επισκέπτες και κανένα μέλος συνδεδεμένοιCopyright © 2013 Aναπτυξιακή. All rights reserved | Κατασκευή Ιστοσελίδας ITBIZ

 
espa