A+ A A-

Βασικός  στόχος  της  δράσης  είναι η στήριξη των ΜΜΕ του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο Industry 4.0 επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το κάθε επενδυτικό πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω στόχους.

Οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

 1. Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
 2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 3. Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ειδικότερα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να ορίζονται ως πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Να διαθέτουν την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας η την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης η ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 • Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα( Ανώνυμη εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση
 • Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση η αναγκαστική διαχείριση
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
 • Να υποβάλλει ως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ
 • Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μια Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν στον επενδυτικό τους σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς η κοινοτικούς πόρους.
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ένταξης.

 

ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους € 73,227.620 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 250.000 έως 6.000.000 ευρώ. 

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 25% έως 75% και εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια δραστηριοποίησης.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ύψος επιδότησης ανέρχεται σε 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 70% για τις μικρές και πολύ μικρές.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:  Μέχρι  24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ

2.

Δαπάνες για κτίρια

Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ

3.

Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό)

Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών

4.

Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού

Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ

5.

Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής

Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ

6.

Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών- μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της βιομηχανίας 4.0

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

7.

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

 

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών είναι η 7/12/2022 και θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 01/02/2023.

Τελευταία τροποποίηση στις

Contact

Διεύθυνση:
Πολυμέρη 101 -  Βόλος Τ.Κ. 38222

Τηλέφωνο: 2421035653

Κινητό: 6947420478

Τηλεομοιοτυπία: 2421035653

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τομείς Δραστηριότητας

- Ιδιωτικές επενδύσεις

- Χρηματοδότηση Δημοσίων οργανισμών

- Προγράμματα Ανέργων

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO, HACCP, AGRO, ECOLABEL, FSC

- Οικονομοτεχνικές μελέτες

 • Αναπτυξιακές μελέτες
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων

Στατιστικά

Εμφανίσεις περιεχομένου118282

Αυτή τη στιγμή είναι 4 επισκέπτες και κανένα μέλος συνδεδεμένοιCopyright © 2013 Aναπτυξιακή. All rights reserved | Κατασκευή Ιστοσελίδας ITBIZ

 
espa