A+ A A-

Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green»

Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η ενίσχυσηεπενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στοντομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμωνπηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθώνπου προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική,διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και τηνκαινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, μετελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσηςτων παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας (όπως ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίησηπρώτων υλών, όπως λιθίου και κοβαλτίου, σχεδιασμόηλεκτρικών οχημάτων και σημεία φόρτισης κανονικήςή υψηλής ισχύος), που θα λάβουν στήριξη, θα λειτουργούν πλήρως με ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης γιακαινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναιη 30/05/2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολώνορίζεται η 30/11/2023.

Πιστώσεις - Χρηματοδότηση -Διάρκεια Υποβολών

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε199.700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΤαμείοΑνάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.

Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών επενδυτικώνσχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ορίζεται η30ή Μαΐου 2023. Οι υποβολές ολοκληρώνονται την 30ήΝοεμβρίου 2023.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποβολών στο πλαίσιο της δράσης.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίωνορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6)μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας,είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωσηη καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει την30ή Ιουνίου 2025.

Αποκλειόμενες δραστηριότητες-

Συμμόρφωση με την«Αρχή της Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης»

Ο κανονισμός για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει ότι κανέναμέτρο που περιλαμβάνεται σε Σχέδιο Ανάκαμψης καιΑνθεκτικότητας δεν θα πρέπει να προκαλεί σημαντικήεπιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους κατάτην έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.2020/852 για την ταξινόμηση, δηλαδή να διασφαλίζειότι κάθε μέτρο (κάθε επένδυση) στο πλαίσιο του σχεδίου συμμορφώνεται με την αρχή της «Μη ΠρόκλησηςΣημαντικής Βλάβης».

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, για να διασφαλιστεί ότι η Δράση συμμορφώνεται με τις τεχνικές οδηγίεςσχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης» βάσει του Κανονισμού 2021/C58/01, αποκλείονται οι εξής δραστηριότητες:

i. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης

ii. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούςδείκτες αναφοράς

iii. Δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας

iv. Δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμηδιάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

$11.      Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησηςκαι περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας ΟικονομικώνΔραστηριοτήτων, όπως αποτυπώνονται στο ΠαράρτημαΙ της παρούσας,

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει ναέχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. επένδυση σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικούπου συνδέονται με ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σεπροϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες πουδεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείωνενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξίααυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας των προϊόντωνή της συνολικής παροχής υπηρεσιών/υπηρεσίας πουαφορούν την επένδυση στην εγκατάσταση. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενεςεπενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις

των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων τουενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότηταπου πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονταισαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσειςτων στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση

  1.  

Β. απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σεμια επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θαείχε κλείσει αν δεν είχε εξαγοραστεί. Η απλή απόκτησημετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ) της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σεΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης. Οιενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνογια αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότηταστη συγκεκριμένη περιοχή.

  1.  

Ένταση ενισχύσεων

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Πίνακας 1: Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου

Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Πολύ μικρές - Μικρές Επιχειρήσεις

300.000 ευρώ

Μεσαίες Επιχειρήσεις

500.000 ευρώ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

1.000.000 ευρώ

  1.  

 

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτηπεριφερειακών ενισχύσεων και αποτυπώνονται συνολικά στον παρακάτω πίνακα 2:

Πίνακας 2: Καθορισμός ποσοστών έντασης ενίσχυσης (άρθρο 14 του ΓΑΚ)

 

 

Περιφέρεια

Περιφερειακή Ενότητα

Περιφέρειες του άρθρου 107 ΣΛΕΕ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

 

 

Αττικής

Δυτικού Τομέα Αθηνών

γ’

15%

25%

35%

Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς Και Νήσων

 

γ’

 

25%

 

35%

 

45%

Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες

α’

50%

60%

70%

Βορείου Αιγαίου

α’

60%

70%

75%

Δυτικής Ελλάδος

α’

50%

60%

70%

Δυτικής Μακεδονίας

α’

50%

60%

70%

Ηπείρου

α’

50%

60%

70%

Θεσσαλίας

α’

50%

60%

70%

Ιονίων Νήσων

α’

40%

50%

60%

Κεντρικής Μακεδονίας

α’

50%

60%

70%

Κρήτης

α’

50%

60%

70%

Νοτίου Αιγαίου

α’

40%

50%

60%

Πελοποννήσου

α’

40%

50%

60%

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Αρκαδία (Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας,Δήμος Τρίπολης) Μεσσηνία (Δήμος Οιχαλίας)

 

 

 

 

 

α’

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

70%

Στερεάς Ελλάδας

α’

40%

50%

60%

Συνημμένα αρχεία:
  1. ΚΥΑ ΔΡΑΣΗΣ
  2. ΚΑΔ ΔΡΑΣΗΣ
Τελευταία τροποποίηση στις

Contact

Διεύθυνση:
Πολυμέρη 101 -  Βόλος Τ.Κ. 38222

Τηλέφωνο: 2421035653

Κινητό: 6947420478

Τηλεομοιοτυπία: 2421035653

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τομείς Δραστηριότητας

- Ιδιωτικές επενδύσεις

- Χρηματοδότηση Δημοσίων οργανισμών

- Προγράμματα Ανέργων

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO, HACCP, AGRO, ECOLABEL, FSC

- Οικονομοτεχνικές μελέτες

  • Αναπτυξιακές μελέτες
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων

Στατιστικά

Εμφανίσεις περιεχομένου118276

Αυτή τη στιγμή είναι 7 επισκέπτες και κανένα μέλος συνδεδεμένοιCopyright © 2013 Aναπτυξιακή. All rights reserved | Κατασκευή Ιστοσελίδας ITBIZ

 
espa